profile-bg

Regulamin

REGULAMIN

KONGRESU GRAJ Z GŁOWĄ 

czyli o stanie zdrowia psychicznego w polskim sporcie 

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Kongresie GRAJ Z GŁOWĄ czyli o stanie zdrowia psychicznego w polskim sporcie odbywającego się w formie online w dniu 22.10.2022, na platformie: https://stream.kongresgrajzglowa.pl/

 

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuję się następujące znaczenie:

1. Agenda –program Kongresu udostępniony w Serwisie składający się z listy prelegentów oraz tytułów ich wystąpień. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom nawet w trakcie trwania Kongresu, na co uczestnicy wyrażają zgodę.

2. Kongres –wydarzenie poświęcone tematyce zdrowia psychicznego w polskim sporcie, organizowane przez Fundację Graj z Głową z siedzibą w Gdyni przy ul. Ppłk. Kazimierza Pruszkowskiego 4A/17, 81-185 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000941552, NIP 9581721213, REGON 520794753. Kongres odbywa się wyłącznie w formule online. 

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Organizator – Fundacja Graj z Głową z siedzibą w Gdyni przy ul. Ppłk. Kazimierza Pruszkowskiego 4A/17, 81-185 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000941552, NIP 9581721213, REGON 520794753, e-mail sportowadepresja@gmial.com

5. Platforma streamingowa (Portal) –dedykowane narzędzie interaktywne, poprzez które odbywa się Kongres w formie online, dostępne pod adresem: https://stream.kongresgrajzglowa.pl/

7. Polityka Prywatności –dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, stanowiący integralna część Regulaminu, dostępny w Serwisie.

8. Prosument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Kongresie

10. Regulamin Serwisu – regulamin określający zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.

11. Serwis –poprzez Serwis należy rozumieć:

a) Platformę streamingową (Portal) dostępną pod adresem: https://stream.kongresgrajzglowa.pl/

b. System rejestracyjny dostępny pod adresem: https://stream.kongresgrajzglowa.pl/

12. System rejestracyjny – system umożliwiający Uczestnikowi zgłoszenie udziału w Kongresie oraz zakup biletów na wydarzenie, dostępny pod adresem https://kongresgrajzglowa.pl/

13. Uczestnik –osoba fizyczna uprawniona do udziału w Kongresie, w szczególności osoby, które dokonały rejestracji i zakupiły bilet uprawniający do udziału w wydarzeniu oraz osoby, które otrzymały zaproszenia od Organizatora. 

14. Założycielki Fundacji Graj z Głową - Ewa Urtnowska, Agnieszka Białek, Kinga Achruk, Małgorzata Stasiak, Marta Mazurkiewicz

15. Uczestnik spotkania– osoba fizyczna uprawniona do udziału w spotkaniu z założycielkami Fundacji Graj z Głową, w szczególności osoby, które dokonały rejestracji i zakupiły bilet uprawniający do udziału w wydarzeniu oraz osoby, które otrzymały zaproszenia od Organizatora.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Kongresie, a także szczegółowe prawa i obowiązki Uczestnika. Kongres jest wydarzeniem skierowanym do wszelkich osób zainteresowanych tematyką zdrowia psychicznego w polskim sporcie, w tym również do przedstawicieli firm sponsorujących sport, organizacji sportowych, zarządców obiektów sportowych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, a także wszelkich innych podmiotów zainteresowanych przedmiotową tematyką. Wydarzenie odbywa się wyłącznie w formule online, a uczestnicy w celu udziału w Kongresie mogą nabywać bilety gwarantujące dostęp do treści wydarzenia. 

2. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem do dokonania rejestracji, a tym samym udziału w Kongresie i korzystania z Serwisu, w tym warunkiem do zakupu biletów na wydarzenie.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Kongresie można skontaktować się z Organizatorem poprzez pocztę e-mail, pod adresem: bok@kongresgrajzglowa.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w programie wydarzenia, co pozostaje bez wpływu na możliwość zwrotu zakupionych biletów. 

III. Warunki korzystania z Serwisu

(Warunki Uczestnictwa) oraz Rejestracja 

1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest Rejestracja Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://stream.kongresgrajzglowa.pl/, akceptacja Regulaminu oraz zakup biletu na wydarzenie, tj. uiszczenie opłaty. 

2. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu, Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Serwisu, w szczególności:

a) niedostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) niedostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek innych sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,

c) niedostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne,

d) niedostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści –jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

5. Rejestracja na Kongres jest imienna. Osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji jest Uczestnikiem wydarzenia. 

6. Proces rejestracyjny Uczestników Kongresu możliwy jest od dnia 28.08.2022r. do dnia 22.10.2022r. wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Systemie rejestracyjnym.

7. Rejestracja Uczestników odbywa się więc drogą internetową za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://stream.kongresgrajzglowa.pl/ . Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych z rzeczywistością. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzi przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie. 

8. Udział w Kongresie w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym w Serwisie. Koszt wskazany w cennik dotyczy udziału w Kongresie jednej osoby.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży biletów przed rozpoczęciem Kongresu. 

10. Uczestnictwo w Kongresie odbywa się wyłącznie w formie online, uczestnictwo w Kongresie za pośrednictwem Platformy streamingowej. Nie ma możliwości stacjonarnego uczestnictwa w Kongresie. 

11. Organizator umożliwia uczestnikom wybór pakietów uczestnictwa – biletów na Kongres. Organizator wyróżnia następujące rodzaje biletów:

a)  bilet na Kongres, który uprawnia do udziału we wszystkich prelekcjach zawartych w Agendzie oraz  dostępu do korzystania z Platformy streamingowej zawierającej materiały z Kongresu przez okres 7 dni po zakończeniu wydarzenia, otrzymania certyfikatu ucestnictwa w Kongresie

b)  bilet na Kongres, który uprawnia do udziału we wszystkich prelekcjach zawartych w Agendzie oraz dostępu do korzystania z Platformy streamingowej zawierającej materiały z Kongresu przez okres 2 miesięcy po zakończeniu wydarzenia, otrzymania certyfikatu ucestnictwa w Kongresie, udziału w spotkaniu grupowym w formie online z założycielkami Fundacji Graj z Głową na zasadach ustalonych w oddzielnym Regulaminie Spotkania Q&A z założycielkami Fundacji Graj z Głową

12. Organizator wyróżnia następujące kategorie Uczestników rejestrujących się na Kongres:

a) Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do udziału w Kongresie,

b) Media – osoba fizyczna, przedstawiciel redakcji mediów ogólnopolskich lub lokalnych lub branżowych,

c) Wolontariusz – osoba fizyczna, która dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz Organizatora.

d) Student – pełnoletnia osoba fizyczna, która nie ukończyła 26 lat, kontynuuje edukację w szkole wyższej, posiadająca ważną legitymację studencką bądź doktorancką.

13. W celu zakupu biletów grupowych Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: bok@kongresgrajzglowa.pl

14. W formularzu rejestracji Uczestnik podaje następujące dane: imię; nazwisko, adres e-mail (na ten adres zostaną przesłane informacje dotyczące organizacji Kongresu), numer telefonu. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wszyscy Uczestnicy dokonujący rejestracji na Konferencję są odpowiedzialni za poprawność danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym.

15. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu. Poprzez zatwierdzenie i przesłanie Organizatorowi uzupełnionego formularza rejestracji, Uczestnik składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o udział w Kongresie. Regulamin przewiduje następujące metody płatności: płatność online: TPay (przelew natychmiastowy, BLIK, karta płatnicza). 

16. Zapłaty za udział w Kongresie dokonuje się w walucie polskiej (PLN). 

17. W momencie, w którym Organizator zweryfikuje płatność, Uczestnik na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym otrzymuje potwierdzenie rejestracji wraz z dostępem uprawniającym do udziału w Kongresie. W momencie przesłania tej wiadomości e-mail Uczestnikowi, pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, albo też reprezentowaną przez Uczestnika osobą prawną, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Kongresie. Uczestnik otrzyma na wskazany adres e-mail link do Kongresu. Otrzymany link umożliwia uczestnictwo w Kongresie tylko na jednym urządzeniu w danym momencie. 

18. Organizator dopuszcza wprowadzenie zmiany na liście uczestników. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona Organizatorowi w terminie nie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem Kongresu. Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przekazania przez Uczestnika informacji o zmianach na adres email: bok@kongresgrajzglowa.pl, wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy.

19. Korzystanie z Platformy streamingowej może odbywać się wyłącznie na zasadach i zakresie wskazanym w Regulaminie oraz Regulaminie dostępu do usługi PPV Transmisji

20. Podczas Kongresu realizowanego na Platformie streamingowej obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń wyświetlanych oraz przekazywanych treści.         

21. Wstęp do Kongresu w formie online, w którym odbywają się wydarzenia programowe Kongresu mają wyłącznie Akredytowani uczestnicy Kongresu w formie online. Uczestnik Kongresu w formie online jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów, jakie obowiązują na Platformie streamingowej.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi będące następstwem działań siły wyższej. Uczestnicy na Kongresie są zobowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie i niepożądana uwaga seksualna. Ponadto podczas Kongresu zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.

23. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w trakcie wydarzeń programowych Kongresu.

IV. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestnik może zgłosić na adres e-mail: bok@kongresgrajzglowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja dotycząca przebiegu Kongresu może być złożona w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Organizatora. Termin ten nie dotyczy Uczestnika Konsumenta i Prosumenta. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w punkcie powyżej nie będą rozpatrywane.

3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. Reklamacje Uczestnika Konsumenta lub Prosumenta z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Rezygnacja z Uczestnictwa

oraz odstąpienie od umowy

1. Uczestnik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od momentu dokonania rejestracji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: bok@kongresgrajzglowa.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Umowa jest uważana za niezawartą.

3. Organizator dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

4. Termin siedmiodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym Konsument dokonał rejestracji.

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie krótszym:

a) niż 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia

100% kosztów uczestnictwa,

b)  niż 10 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia 75% kosztów uczestnictwa,

c) niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia 50% kosztów uczestnictwa.

6. Brak udziału w wydarzeniu lub niepoinformowanie organizatora o rezygnacji nie zwalnia z poniesienia kosztów uczestnictwa. W przypadku rezygnacji złożonej po terminie Organizator zachowuje prawo do zatrzymania wniesionej opłaty za uczestnictwo w Kongresie.

7. W prawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do wykonania prawa odstąpienia od umowy stosuje się przepisy ogólne, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

VI. Zmiany Agendy

(zmiany w programie Kongresu)

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Agendy Kongresu, tj. prawo do zmian w programie Kongresu, m. in. w zakresie prelegentów, tematów i godzin prelekcji.

2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pośrednictwem komunikatów dostępnych na stronie internetowe www.kongresgrajzglowa.pl

 W razie zmiany Agendy Kongresu, w tym prelegentów Uczestnikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ani też rozwiązania umowy. 

 

VII. Polityka Prywatności 

(Ochrona Danych Osobowych)

 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Graj z Głową z siedzibą w Gdyni przy ul. Ppłk. Kazimierza Pruszkowskiego 4A/17, 81-185 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000941552, NIP 9581721213, REGON 520794753.  e-mail sportowadepresja@gmail.com

2.   Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia. Dane osobowe uczestników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych.

3. Dane osobowe Uczestników zbierane za pomocą formularza rejestracyjnego Organizator będzie przetwarzał do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów tj.: realizacji zawartej przez Organizatora z Uczestnikiem umowy obejmującej udział w Kongresie oraz celów marketingowych i ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie z tej umowy może podnosić Organizator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Przesłanie formularza rejestracyjnego online oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawiania oraz usunięcia danych osobowych, a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konferencji.

6. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, korekty lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.

7. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Kongresie. 

8. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zgłaszającego (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa i adres firmy, numer NIP) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

9. Dane osobowe Uczestnika lub Płatnika nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom będącym dostawcą usług płatności elektronicznych, jak również podmiotom uczestniczącym w organizacji Kongresu.

10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia, co potwierdza poprzez fakt przesłania Organizatorowi formularza rejestracyjnego.

 

VIII. Spotkanie online  z Założycielkami Fundacji Graj z Głową

 

 1. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem do uczestniczenia w nim.

2. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. W sprawach związanych z uczestnictwem w spotkaniu można skontaktować się                  z Organizatorem poprzez pocztę e-mail, pod adresem: sportowadepresja@gmail.com 

4. Użytkownik spotkania nie jest uprawniony do odsprzedaży biletu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak obecności Uczestnika spotkania.            W takiej sytuacji nie ma możliwości zwrotu opłat za bilet bądź odbycia spotkania w innym terminie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie Uczestnika spotkania. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w programie Spotkania, co pozostaje bez wpływu na możliwość zwrotu zakupionych biletów.

8. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie wymagają uzasadnienia i wchodzą w życie z dniem opublikowania zaktualizowanej treści Regulaminu na stronie internetowej www.kongres.grajzglowa.pl

9. Spotkanie odbywa się w grupach składających się maksymalnie z 10 Uczestników spotkania. 

10. Spotkanie będzie odbywało się poprzez platformę Skype lub Zoom - Uczestnik spotkania zostanie poinformowany o wyborze platformy spotkania po wyborze konkretnego terminu 

11. Uczestnicy spotkania powinni mieć działający Internet (zachęcamy również do udziału z kamerą i mikrofonem)

12. Zachęcamy do wcześniejszego sprawdzenia sprzętu tj: kamery, mikrofonu oraz do wyposażenia się w słuchawki

13. Podczas Spotkania będzie uczestniczyć od trzech do pięciu osób reprezentujących Fundację (w tym na każdym spotkaniu będzie psycholog Agnieszka Białek).

14. Po podaniu terminów Spotkań obowiązuje zasada pierwszeństwa zapisu na konkretną datę wydarzenia. 

15. Spotkanie będzie trwać maksymalnie godzinę zegarową.

16. Zabronione jest utrwalanie Spotkania w jakiejkolwiek formie audio / video. Podczas Spotkania zabronione jest udostępnianie przestrzeni, w której odbywa się Spotkanie osobom trzecim, w szczególności zabronione jest nagrywanie audio lub video, retransmisja, udostępnianie linków do Spotkania, robienie zdjęć czy obecność innych osób w pomieszczeniu umożliwiająca obserwowanie lub słuchanie Spotkania.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika w przypadku zachowania łamiącego normy społeczne lub łamiącego regulamin Spotkania.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://kongresgrajzglowa.pl/

2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi formularz rejestracji Uczestnika odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Uczestnika za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji, a ze strony Organizatora za pośrednictwem adresu bok@kongresgrajzglowa.pl

3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

4. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji/kongresów partnerskich, itp.), przysługują Organizatorowi i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez Organizatora.

5. W przypadku wątpliwości co do interpretacji wersją wiążącą jest tekst Regulaminu w języku polskim.

6. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.

7. Organizator może dokonać zmian w Regulaminie.

8. Organizator ustala program wydarzenia oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniach, w których odbywa się Kongres, w tym ma prawo do dokonania zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień oraz zmiany prelegentów.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Kongresu z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku odwołania wydarzenia, Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na konto bankowe, z którego płatność została dokonana.

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej. Jeżeli droga polubowna nie przyniesie skutku, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Fundację Graj z Głową z siedzibą przy ul. ppłk. Kazimierza Pruszkowskiego 4a/17, 81-185 Gdynia NIP 9581721213, REGON 520794753, KRS 0000941552, adres poczty elektronicznej: sportowadepresja@gmail.com 

2 DEFINICJE

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez,  Fundację Graj z Głową z siedzibą przy ul. ppłk. Kazimierza Pruszkowskiego 4a/17, 81-185 Gdynia NIP 9581721213 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu. 
Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu PPV stream 
Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia  
Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem 
Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez wykonanie zapłaty za wydarzenie. weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Fundacji Graj z Głową w maksymalnej kwocie 169 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

1      Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.

2      Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://stream.kongresgrajzglowa.pl/

3      W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://stream.kongresgrajzglowa.pl/ oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych TPAY . Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu https://stream.kongresgrajzglowa.pl/. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie www.kongres.grajzglowa.pl .

4      Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://kongresgrajzglowa.pl/

5      Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6      Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.

7      W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Organizatora .

8      Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.

9      Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.

10    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.

11    Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

4 PŁATNOŚĆ

1      Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu TPAY. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system TPAY.

2      Organizator  nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie TPAY.

3      Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1      Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych  Organizatora .

2      Regulamin dostępny jest na stronie www.kongres.grajzglowa.pl .

3      Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

4      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2022r.

 

6 REKLAMACJA

1      Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:

w momencie niedostępności systemu PPV Stream lub jego awarii

2      Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie PPV Stream .

3      Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Organizatora. 

4      Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia

5      Reklamacje można składać pod adresem bok@kongresgrajzglowa.pl

6      W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.